THE 15th IEEE CONFERENCE ONINDUSTRIAL ELECTRONICS AND APPLICATIONS

 

SS03

Invited Session on Power Converters for Energy Router: Topologies, Advanced Control Strategies and Applications

Organizers: Jingjing Huang, Benfei Wang

 

1.           1329: Power Flow Analysis of Three-Port Resonant DC Transformer And Discussion on Phase Shift Control

              Yongtao Yuan1, Xiangqian Tong1, Jingjing Huang2, Wei Zhang2, Jianfang Xiao3, Leong Hai Koh4

1 Xi’an University of Technology, China 2 Xi’an Jiaotong University, China 3 Newcastle University in Singapore (NUiS), Singapore 4 Nanyang Technological University, Singapore

              email: hjj7759@163.com

 

2.           1330: I&I Adaptive Based Backstepping Passive Coordination Control of STATCOM and Generator Excitation

              Chaofan Du, Lei Zhang, Jiahao Zhu, Xingpeng Bo

Xi'an Polytechnic University, China

              email: fyzdcf@yeah.net

 

3.           1332: High-efficiency oriented Control Method of Bidirectional CLLC Resonant DC/DC Converter for Energy Storage System

              Geng Li1, Jingjing Huang2, Wei Zhang2, Xiangqian Tong1, Jianfang Xiao3, Marcus Koh Leong Hai4             

              1 Xi’an University of Technology, China 2 Xi’an Jiaotong University, China 3 Newcastle University in Singapore (NUiS), Singapore 4 Nanyang Technological University, Singapore

              email: hjj7759@163.com

 

4.           1407:  Event-Triggered Model Predictive Control for A Three-Phase Inverter with Output LC Filter         

              Benfei WANG1, Jingjing HUANG2, Jose RODRIGUEZ3, Cristian GARCIA4, Guodong FENG1

1 Sun Yat-sen University, China 2 Xi’an Jiaotong University, China 3 Universidad Andres Bello Santiago, Chile 4 Universidad de Talca Curico, Chile

email: wangbf8@mail.sysu.edu.cn

 

5.           1449: A Model Predictive Control for Event-Triggered Three-Phase Vienna Rectifiers

              ZHOU Yunhong1, Zhang Aimin1, ZHANG Hang1, Zhang Wei1, HUANG Jingjing1, DU Yudong1, ZHANG Lei2

1 Xi’an Jiaotong University, China 2 Xi’an Polytechnic University, China

email: zhouyunhong1234yy@126.com

 

6.          1523: Design and Implementation of Charging Pile in a Router-type DC Charging Station

              Yudong Du1, Zhang Aimin1, Hang Zhang1, Zhang Wei1, Jingjing Huang1, Yunhong Zhou2, ZHANG Lei, Yang Yu3

              1 Xi’an Jiaotong University, China 2 Xi’an Polytechnic University, China 3 Nanyang Technological University, Singapore

email: zhouyunhong1234yy@126.com