THE 15th IEEE CONFERENCE ONINDUSTRIAL ELECTRONICS AND APPLICATIONS

 

TT01: Industrial Informatics & Computational Intelligence (I)

 

1.           1071: Design of a Shared Platform for Interactive Public Art from Perspective of Dynamic Vision

              Zhang Nan1, Zhang Fan1, Enmao Liu2

              1Beijing Institute of Fashion Technology, China, 2Zhejiang University, China

              email: zfan425@qq.com

 

2.           1013: Summary of Pedestrian Traffic Statistics Research

              Jian Sheng, Zhi Zhang

              Wuhan University of Science and Technology, China

              email: 936700889@qq.com

 

3.           1544: Multiple Screen Control Application with Facial and Gesture Recognition in a Manufacturing Control Room

              Zhengjin Guo1, Wilfred Kang Chee Wong2, Kyaw Sett Myo1, Weng Xian Choong1

              1 Advanced Remanufacturing and Technology Center (AR1TC) Agency for Science, Technology and Research (A*Star) Singapore 2 Singapore Polytechnic (SP) Singapore

              email: guo.zhengjin@gmail.com

 

4.           1040: Design of a Novel Device for Measuring the Inertia of Helmet

              Xiao Chen1, Cong Zhang2, Wei Zhang3, Chuang Ma2, Jianwei Niu2

1 Institute of System Engineering, Academy of Military Science, People’s Liberation Army 2 University of Science and Technology Beijing 3 Beihang University

email: chenxiaoami@126.com

 

5.           1055: Int-Papercut: An Intelligent Pattern Generation with Papercut Style Based on Convolutional Neural Network

              Enmao Liu1, Lijuan Liu1, Junwu Wang2, Qiming Jin3, Cheng Yao1, Fangtian Ying1

1Zhejiang Unversity, 2Hubei University of Technology, 3Product Research and Development Department Co-share Educatinal Tech Hangzhou

email: 745481643@qq.com