ICIEA 2022 Best Paper Finlist
Paper ID Paper Title Authors
ICIEA22-000110 A distributed energy management strategies of fuel-cell electric propulsion UAV based on multi-agent system
Tao Lei, Yanbo Wang, Shuhao Deng, Zhihao Min, Xingyu Zhang, Xiaobin Zhang
ICIEA22-000130 A Method for Non-line of Sight Identification and Delay Correction for UWB Indoor Positioning
Ang Liu, Shiwei Lin, Xiaoying Kong, Jianguo Wang
ICIEA22-000138 Multi-task Self-Supervised Adaptation for Reinforcement Learning Keyu Wu, Zhenghua Chen, Min Wu, Shili Xiang, Ruibing Jin, Le Zhang, Xiaoli Li
ICIEA22-000247 Spatio-Temporal Attention with Symmetric Kernels for Multivariate Time Series Forecasting
Swagato Barman Roy,Miaolong Yuan,Yuan Fang,Myo Kyaw Sett
ICIEA22-000253 Real-time Local Feature with Global Visual Information Enhancement
Jinyu Miao, Zhong Liu, Haosong Yue, Xingming Wu
ICIEA22-000292 Dynamic Forgetting Factor Based Bias-Compensated RLS Model Free Predictive Current Control for Voltage Source Inverter


Zhipeng Li,Benfei Wang, Ping Wang,Yu Han,Cristian Garcia,Jose Rodriguez
ICIEA22-000315 Data-Driven Predictive Current Control for Active Front Ends with Neural Networks
Haoyu Chen, Zhenbin Zhang, Zhen Li, Pinjia Zhang and Mingyuan Zhang
ICIEA22-000344 A single-actuator four-finger adaptive gripper for robotic assembly
Xiantao Sun, Chen Wang, Wenjie Chen, Cundong He, and Yali Zhi