Home | Contact Us

Approved Special Sessions

 

Go to Page 2

SS01: Advanced Intelligent Autonomous Systems
Wei Wang, Jiangshuai Huang

SS02: Computer Vision and Image Processing for Engineering and Biomedical Applications
Jiang Lijun, Li Huiqi

SS03: Linear machines and MAGLEV systems
Qinfen Lu, Gang Lv, Jianfei Pan

SS04: Advances in Precision Motion Control: Design, Modeling and Implementation
Silu Chen, Rui Yang

SS05: Intelligent Technologies toward low carbon of large-scale buildings
Wang Xinli, Ou Xianhua

SS06: Advances in high-power-density electric drives: Design, Modeling, and control
Wei Chen, Yan Yan

SS07: Motor Systems Employing Advanced Materials
Tong Wenming, Qiu Shuheng

SS08: Advanced Cooperative Control and Optimization Strategies for Integrated Energy Systems
Peng Wang, Rui Wang, Wentao Jiang

SS09: Cyber-Physical Systems Based Electric Energy Router: Analysis, Modeling, and Control
Jingjing Huang, Zhanbo Xu, Jinyu Wang, Xinghua Liu, Xiaoyu Wang

SS10: Future Robotics Technologies and Applications (FRTA)
Jingbing Zhang, Zhengguo Li

SS11: Stability and Safety of Power Electronics Systems
Xin Zhang, Bin Liu, Tianzhi Fang, Bin Guo, Hui Cai

SS12: Optical communication and Optical networks
Yi Wang, Jing Xu, Tianshu Wang, Zhi Liu, Hongjiang Lei

SS13: Advanced Offshore Mechatronics Systems
Jing Zhou, Houxiang Zhang

SS14: Smart inspection for microelectronics, manufacturing and biomedical sectors
JIANG Lijun David, Zhang Jianmin

SS15: System Modeling and Control
Xingjian Wang, Jianqiang Zhang

Go to Page 2